April 28, 2023

ტენდერი გურჯაანის მუნიციპალიტეტ სოფელ ნანიანში შერჩეულ სოფლის საძოვრის საპილოტე სამიზნე ტერიტორიაზე სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების (პირუტყვის დასარწყულებელი) სისტემის მოწყობის თაობაზე

ტენდერის ნომერი: 027RECC/G/FAO- [BL 5650-03]-No.3-2023

სატენდერო განაცხადების წარდგენის ბოლო თარიღი: 19 მაისი, 2023

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (“REC Caucasus”) ჩართულია გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“  განხორციელებაში.  პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არის გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO).

პროექტის ფარგლებში კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus) აცხადებს ტენდერს გურჯაანის მუნიციპალიტეტ სოფელ ნანიანში შერჩეულ სოფლის საძოვრის საპილოტე სამიზნე ტერიტორიაზე სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების (პირუტყვის დასარწყულებელი) სისტემის მოწყობის თაობაზე.

მომსახურების განხორცილების პერიოდი:

მომსახურება უნდა განხორციელდეს 2023 წლის ივნისი-აგვისტო პერიოდში (2,5 თვე).

ტექნიკური დავალება:

გასაწევი მომსახურების შესახებ დეტალებისთვის გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ტექნიკური დავალება.

მონაწილეობა:

მონაწილეობა შეუძლიათ იურიდიულ პირებს.

განაცხადის წარდგენა:

დაინტერესებულმა პირებმა შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადის ფორმა (იხილეთ თანდართული ფაილი) ა უნდა წარმოადგინონ შემდეგ მისამართზე:

თბილისიბადრი შოშიტაიშვილის ქუჩა #13;
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი
(REC Caucasus)

 

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა განაცხადი უნდა წარმოადგინონ დალუქულ კონვერტში, რომელზეც მითითებული უნდა იქნეს:

 • მიმღები ორგანიზაციის დასახელება და მისამართი;
 • ტენდერის ნომერი 027RECC/G/FAO- [BL 5650-03]-No.3-2023
 • სიტყვები „არ უნდა გაიხსანას სატენდერო კომისიის სხდომის დაწყებამდე“
 • განცხადების წარმდგენი ორგანიზაციის დასახელება.

წარმოდგენილი უნდა იქნეს განაცხადის ორიგინალი (მონიშნული როგორც „ორიგინალი“) და ორი ასლი (მონიშნული როგორც „ასლი“).

შეფასება:

შეფასება განხორციელდება ხარისხზე/ფასზე დაფუძნებული შერჩევის მეთოდის შესაბამისად REC Caucasus-ის პროცედურებისა და წესების მიხედვით. საუკეთესო ღირებულება დადგინდება ტექნიკური ხარისხის ფასთან  60/40  შეწონვის საფუძველზე.

ტექნიკური შეთავაზების ხარისხი შეფასდება კრიტერიუმებისა და ქულების შესაბამისად, ტექნიკურ დავალებაში მოცემული შეფასების ბადის მიხედბით.

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა:

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის 19 მაისი, ადგილობრივი დროით 18 საათი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საკონტაქტო პირი:
ნინო ნადიბაიძე, პროექტის ადმინისტრატორი
მობილური: 5 77 19 34 44
ელ ფოსტა: nino.nadibaidze@rec-caucasus.org

სატენდერო დოკუმენტაცია:

დანართი 1. ტექნიკური დავალება

დანართი 2. განაცხადის წარმოდგენის ფორმა

 

Announcement of Procurement Services for Installation of Drinking-Agricultural Water Supply (Livestock Watering) System in the Pre-Selected Target Pilot Areas of Village Pastures in the village of Naniani, Gurjaani Municipality of Georgia

Closing Date for Submission: May 19, 2023

Publication Reference: 027RECC/G/FAO- [BL 5650-03]-No.3-2023

The Regional Environmental Centre for the Caucasus (“REC Caucasus”) as operational partner is involved in implementation of the Global Environmental Facility (GEF) financed Project “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands (“the Project”). GEF Implementing Agency for the Project is the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

REC Caucasus is seeking for procurement Services for Installation of Drinking-Agricultural Water Supply (Livestock Watering) System in the Pre-Selected Target Pilot Areas of Village Pastures in the village of Naniani, Gurjaani Municipality of Georgia within the framework of the Project and therefore makes the present announcement.

 1. DURATION OF THE ASSIGNMENT

Assignment is envisaged to be carried out during the period from June, 2023 to August, 2023 (2.5 months).

 1. TERMS OF REFERENCE

For details on the services to be provided (deliverables, qualification requirements etc.) please refer to the attached Terms of Reference – see attachment 1 – Terms of Reference to this announcement.

 1. PARTICIPATION

Participation is open to legal entities participating individually.

 1. SUBMISSION OF APPLICATION

Interested candidates should submit signed application submission form (comprising of Cover Letter, Technical Part and Financial Part – in PDF format and all annexes) in a sealed envelope bearing only:

 • the above address;
 • name of authorized officer;
 • the reference code of this tender procedure;
 • e., Publication Reference: 027RECC/G/FAO- [BL 5650-03]-No.03-2023
 • the words “Not to be opened before the tender opening session”;
 • the name of the tenderer.

The Tender Submission Form (technical and financial offers and supporting documentation) must be placed together in a sealed envelope.

 1. EVALUATION

Evaluation will be made in accordance with the quality/price-based selection method per REC Caucasus procedures and rules. The best value for money will be established by weighing technical quality against price on an 60/40 basis.

The quality of each technical offer will be evaluated in accordance with the award criteria and the associated weighting as detailed in the evaluation grid specified in the Terms of Reference.

 1. NOTIFICATION OF AWARD AND SIGNATURE OF THE CONTRACT

Only successful applicant will be informed in writing that its application has been accepted.

Within 10 days of receipt of the contract already signed by the REC Caucasus, the selected applicant shall sign and date the contract and return it to the REC Caucasus.

Failure of the selected applicant to comply with this requirement may constitute grounds for the annulment of the decision to award the contract. In such a case, the REC Caucasus may award the contract to another applicant or cancel the selection procedure.

The other applicants will be informed on the outcomes of the selection process on their demand. In this case they will be informed by means of a standard letter.

 1. DEADLINE FOR SUBMISSION

The deadline for submission of application: 19 May, 2023, 18:00 CET.

 1. ATTACHMENTS FOR DOWNLOADING

Attachments are available for downloading from this site:

Attachment 1 – Terms of Reference 

Attachment 2 – Application Submission Form