June 25, 2021

Viewing platform

არაკომერციული ორგანიზაცია „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი“ აცხადებს ტენდერს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ტახტი-ტეფას ტალახის ვულკანის ბუნების ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადასახედი მოედნის მოწყობაზე

განცხადების შემოტანის ბოლო ვადა: 26 ივლისი, 2021

სატენდერო განცხადების #: 021RECC/G/EU-2021-SRV-9-6.8.

ტენდერი ცხადდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისა და კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ერთობლივი პროექტის, „კახეთში ვაშლოვანის ბიოსფერული რეზერვატის, როგორც ადგილობრივ დონეზე ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის მოდელის, შექმნა“-ს (NEAR-TS/2018/404-140), ფარგლებში. ამ პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონში ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ინკლუზიური და მდგრადი ზრდის და ადგილობრივ დონეზე ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მეშვეობით.

ტენდერის გზით შერჩეული კომპანია პასუხისმგებელი იქნება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, ტახტი-ტეფას ტალახის ვულკანის ბუნების ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ლოკაციის პერიმეტრის კოორდინატებით: 41.247136,45.843894; 41.247151,45.844055; 41.247223,45.844069; 41.247188,45.843894; 41.2471225,45.843885 გადასახედი მოედნის დაპროექტება-მოწყობაზე, მასთან ინტეგრირებული ბიოსფერული რეზერვატის და დაცული ტერიტორიების ლოგოებით, საინტერპრეტაციო დაფით (სიმაღლე – 90 სმ; სიგრძე – 60 სმ; სიგანე – 50 სმ), მცირე ზომის (30X20 სმ) საინფორმაციო დაფით და ტალახის ვულკანიდან გადასახედი მოედნამდე, დაახლოებით 100 მ სიგრძის, ბილკის მოშანდაკება. გადასახედი გულისხმობს 40 კვმ ან მეტი ფართობის მყარი ბეტონის, ქვის, ხის, რკინის ან მათი კომბინაციით აშენებულ მოედანს (განიხილება სხვა შემოთავაზებებიც).

პროექტების მომზადების აუცილებელი პირობები:
– შესაბამის საინჟინრო-ტექნიკურ ნახაზებთან ერთად ასახული უნდა იყოს საჭირო მასალების/ტექნოლოგიების, ტრანსპორტირებისა და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დეტალური კალკულაცია (ბიუჯეტი დღგ-ს გარეშე);
– პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის ზედა ზღვარი შეადგენს 32 000 ლარს ;
– წარმოადგენილი გადასახედი მოედნის პროექტი უნდა მიესადაგებოდეს არსებულ ლანდშაფტს და მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნას უსაფრთხოების ასპექტები;
– სამუშაოს შესრულების ვადა (ხელშეკრულების გაფორმებიდან) არ უნდა აღემატებოდეს ორ (2) კალენდარულ თვეს

დაინტერესებულ კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა გაეცნონ გადასახედი მოედნის მოწყობის ადგილს, წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე (საკონტაქტო ინფორმაცია იხ. ქვემოთ).

 

ასევე ტენდერში მონაწილე კომპანიამ:

– უნდა გამოიყენოს ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალები;
– სამშენებლო მასალების შერჩევის დროს მხედველობაში მიიღოს ადგილობრივი კლიმატის თავისებურებები;
-სამშენებლო მასალების შერჩევის დროს გაითვალისწინოს კონსტრუქციის მინიმალური შენახვის და ექსპლოატაციის ხარჯები;
– საჭიროების შემთხვევაში, მაქსიმალურად გამოიყენოს ადგილობრივი სამშენებლო და ბუნებრივი მასალები;
– უზრუნველყოს კონსტრუქციის მაქისიმალური უსაფრთხოება და ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, დეტალური პროექტის მომზადებისას, წარმოადგინოს პროექტის კონსტრუქციული ნაწილის ექპსერტიზა, ნებისმეირი აკრედიტებული იურიდიული პირის მიერ გაცემული;
– ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და ღირებულების შესაბამისობის დადგენის მიზნით, უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა;
– უზრუნველყოს მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები.

ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულმა იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
– შემოთავაზება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: პროექტის დასახელება (1) ; მოკლე აღწერილობა; რენდერი, ნახაზი ზომების მითითებით (დეტალური სამშენებლო პროექტი მოეთხოვება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას); ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა თანდართული ცხრილის მიხედვით (Budget viewing platform-takhtitepa.xlsx); ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში, დღგ–ს გარეშე; რეკვიზიტები: კომპანიის იურიდიული ფორმა და დასახელება; იურიდიული ანდა ფაქტიური მისამართი; ტელეფონის ნომერი; ელ-ფოსტის მისამართი; საკონტაქტო პირი; საბანკო რეკვიზიტები.

გამარჯვებულმა კომპანიამ ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს:
– ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ ტენდერში მონაწილე კომპანიის ქონებაზე არ არსებობს საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა;
– ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ კომპანიის მიმართ არ ხორციელდება რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
– ბოლო 4 წლის განმავლობაში განხორციელებული შესაბამისი პროექტების ჩამონათვალი (უპირატესობა მიენიჭება მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილების მქონე კომპანიებს. ასევე კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელების გამოცდილება. ტენდერში მონაწილე კომპანიას, ან კომპანიის წარმომადგენელს/წარმომადგენლებს უნდა გააჩნდეს საინჟინრო-საპროექტო და სამშენებლო სფეროში არანაკლებ 3 წლის სამუშაო გამოცდილება).

ნიმუში და ხარჯთაღრიცხვა
წინამდებარე სატენდერო შეთავაზებას თან ერთვის გდასახედი მოედნის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების სანიმუშო ცხრილი (დანართი 1- Budget viewing platform-takhtitepa.xlsx). საჭიროების შემთხევაში, ტენდერში მონაწილე კომპანიას შეუძლია წარმოადგინოს უფრო დეტალური ცხრილი, ბიუჯეტის ძირითადი ხაზების ჩაშლის გზით.

საპროექტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 12 ივლისი, 2021.
– ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა შემოთავაზება უნდა წარმოადგინონ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ბადრი შოშიტაიშვილის ქუჩა #13, “კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი“-ს ოფისი.
– ან გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: zviad.khukhunashvili@rec-caucasus.org და lali.tevzadze@rec-caucasus.org (COVID-19 პანდემიის გათვალისწინებით, სასურველია შემოთავაზებები წარმოდგენილი იქნას მითითებულ ელექტრონულ მისამართებზე):
– საკონტაქტო პირები:

  • ლალი თევზაძე; მობ: +995 557 73 69 19; lali.tevzadzei@rec-caucasus.org
  • ამირან კოდიაშვილი; მობ: +995 599 31 39 57; amiran.kodiashvili@gmail.com

თანდართული ფაილი: დანართი 1 – Budget Viewing platform-takhtitepa