„ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA)